Informacje dla
Pacjentów

Ważne informacje dla Pacjenta

Nasz gabinet w trosce o dobro Pacjentów gwarantuje Państwu najwyższy poziom usług wykonywanych w atmosferze zrozumienia oraz poszanowania praw i godności.

Zabiegi wykonujemy po wcześniejszym ustaleniu terminu.

W przypadku rezygnacji z wyznaczonego terminu zabiegu prosimy o jak najwcześniejsze poinformowanie o tym naszej Recepcji.

Opłata za konsultację i zabiegi dokonywana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem, bezpośrednio po zabiegu lub zgodnie z warunkami promocji, dotyczącymi kosztów serii zabiegów.

Warunkiem uzyskania najlepszych efektów jest stosowanie się do zaleceń lekarskich przed i po zabiegu.

Uwaga! Przed zabiegiem konieczne jest zmycie makijażu. Ponieważ większość zabiegów wiąże się z naruszeniem ciągłości skóry, również po zabiegu nie będzie możliwe ponowne nałożenie makijażu.

Szczegółowych informacji o warunkach i przebiegu zabiegu udziela lekarz w trakcie konsultacji medycznej.

Informacje dla pacjentów

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.

Każdy Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Nasz gabinet obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta. Zgodnie z zapisami ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25, nie mogą zostać usunięte.

Sprawdzanie tożsamości Pacjenta

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o dokumentacji medycznej oraz Ustawą o ochronie danych osobowych w celu potwierdzenia tożsamości osób korzystających z naszych usług, prosimy o okazanie w Recepcji dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, legitymacja szkolna lub studencka, książeczka zdrowia dziecka).

W przypadku braku możliwości potwierdzenia tożsamości Pacjenta, zastrzegamy sobie prawo niewykonania usługi medycznej.

Odbiór danych medycznych

Osobami uprawnionymi do otrzymania dokumentacji medycznej są: pacjent, opiekun ustawowy (rodzic) pacjenta niepełnoletniego, opiekun prawny pacjenta lub osoba upoważniona na piśmie przez: pacjenta, opiekuna ustawowego/prawnego.

Do odbioru dokumentacji medycznej pacjent może upoważnić na piśmie wskazaną przez siebie osobę.

Dokumentacja medyczna jest wydawana tylko na podstawie ważnego dokumentu tożsamości

Nie pobieramy opłat za wydanie dokumentacji zarówno w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Scroll To Top